Xử lý Số biên lai Nhân viên Thời gian Số tiền G.Giá Tên KH Số ĐT Loại ĐH Shipper Tiền Ship ID
Nhân viên
Thanh toán
Giảm Giá ĐH

T. Lũy

Mã G.Giá
Khách đưa
Tổng hàng 0
Giảm giá 0
VAT 0
Tổng Số Lượng 0
PHẢI THU 0 |
... Tên SP Mã SP Đơn giá SL G.Giá T.Tiền
Ngày Bán
Ngày Giao