Báo cáo mã giảm giá


SL Mã đã tạo:

SL khách đã dùng:

Tổng tiền đã KM:

ID Số BL Ngày bán Nhân viên Số tiền Giảm Giá Ghi chú Thanh toán Tên KH Số ĐT Mã sử dụng Mã đã tạo Tỷ lệ Hạn sử dụng