Thiết lập biên lai

ID Tên Shop IpAddress

                  < Tên Shop >
  Địa chỉ:        < Địa chỉ >
  Điện thoại:     < Điện thoại >
               BIÊN LAI BÁN HÀNG
  Ngày:   < Ngày >              Số Phiếu:   < SP >
  NV :   < Tên NV >            In lúc :   < Time >
  Tổng điểm tích lũy: < Điểm tích lũy >
  < Tên SP >  < SL >  < Đơn Giá >  < Thành Tiền >
            Tạm tính:  < Tạm Tính >
            Giảm giá:  < Tạm Tính >
        Thành tiền:  < Thành Tiền >
         Đặt cọc:  < Tiền >
         Còn lại:  < Tiền > 
  < Ghi Chú >  
    < Xin cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại >