Báo cáo thu chi

Báo cáo thu chi


Tổng quát

Lần chốt sổ gần nhất:
....
Số tiền:
....
Số dư đầu kỳ:
....
Số dư cuối kỳ:
....
Bán hàng:
....
Tổng thu:
....
Giá vốn:
....
Tổng chi:
....
Lợi nhuận
....
Số phiếu Nguồn tiền Loại phiếu Người lập Nội dung Thời gian Tiền chi Tiền thu