Báo cáo theo sản phẩm

ID nhóm Nhóm hàng hóa Số lượng bán Số lượng trả Số tiền bán Xử lý
ID Số biên lai Thời gian Tên NV Số tiền Giảm giá SL SP Tên KH Loại KH Số ĐT Shipper