Tags Đơn Hàng

-Là hệ thống ghi chú nội bộ nhanh đơn hàng online
-Mỗi đơn hàng sẽ được gắn 1 Tags để có thể nhận diện trạng thái. Ví dụ:
  +Gọi không được.
  +Hẹn gọi lại.
  +Đã gọi 1, Đã gọi 2.
  +Hết hàng.
  +Chờ hàng.
                

ID Tags Màu Sắc Xử Lý