Bảo Hành Sản Phẩm

... ID Tên KH Số ĐT Tên SP Mã Sản Phẩm Series SP Ngày Mua Thời Hạn Bảo Hành Mã Đơn Hàng