Thiết lập phí ship

(Chỉ áp dụng cho chức năng bán hàng online)
ID Tên Tỉnh Phí ship
ID Quận/Huyện Phí ship