Báo cáo theo nhân viên

ID Nhân viên Số lượng ĐH Tỷ lệ ĐH SL sản phẩm Tỷ lệ SP Số tiền Tỷ lệ Giá vốn Lợi nhuận