Danh mục nhà cung cấp

ID Tên nhà cung cấp Mã NCC Công nợ Xử lý