Cài đặt SMS

Chi nhánh
Loại SMS
Đầu số
BrandName Thiết lập BrandName
Nội dung 0
 
 

Danh sách tham số

@series : Số series sản phẩm (bảo hành SP)
@tenkh : Tên khách hàng
@sotien : Số tiền đơn hàng
@tichluy : Số tiền khách hàng đã tích lũy
@idsanpham : Mã sản phẩm
@bh_thoigian : Thời hạn bảo hành sản phẩm
@mgg_code : Mã giảm giá
@mgg_hansudung : Hạn sử dụng mã giảm giá
@mgg_sotien : Tỷ lệ % hoặc số tiền giảm giá.

@mavandon : Mã vận đơn đơn hàng
@shorturl_vt : Link tracking rút gọn Viettel
@shorturl_vnpost : Link tracking rút gọn VNPOST
@shorturl_ghn : Link tracking rút gọn GHN
@shorturl_ghtk : Link tracking rút gọn GHTK