Cấu hình hệ thống

ID Tên Shop
Thiết Lập Kho Bán Hàng

Kho này sẽ xuất hiện mặc định khi bán hàng

(Ngày)
(Ngày)
(Ngày)
Mở rộng
(Ngày)
Chế độ làm tròn khi giảm giá