Quản lý phiếu thu

ID Số Phiếu Loại Phiếu Người lập Thời gian Nội dung Số tiền Nguồn tiền
ID Số Phiếu Loại Phiếu Người lập Thời gian Nội dung Số tiền Nguồn tiền Tên KH Số ĐT