Báo cáo theo khách hàng


ID Tên KH Địa Chỉ Số ĐT Nhóm KH SL Sản Phẩm SL SP Trả SL Đơn Hàng SL ĐH Trả Số Tiền Giá Vốn Xem