Quản lý công nợ nhà cung cấp

 
Từ ngày:
Đến ngày:
 
Tổng công nợ: 0 VNĐ
ID Nhà cung cấp Đầu kỳ Phát sinh Đã trả Công nợ Xử lý