Thiết lập khuyến mãi

# ID Tên Chương Trình Loại Khuyến Mãi Số Tiền Điều Kiện Tỷ Lệ Giảm Giá Hạn Sử Dụng (Ngày) Active Thông báo Từ ngày Đến ngày Từ lúc Đến lúc Ngày / Thứ